Adatkezelői nyilatkozat Munkáltatók részére 
2018-05-25 | 334 nappal ezelőtt

    

 

A TEMPO EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR  (Székhely címe: 1025 Budapest, Nagybányai út 92, továbbiakban: Pénztár) mint adatkezelő, az Európai parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban „GDPR”) szóló előírásaiban meghatározott intézkedések tekintetében az alábbiakról nyilatkozik.

A Pénztár tájékoztatja a Tisztelt Munkáltatót, hogy a Pénztár általi adatkezelés a Pénztártag munkavállaló és a Pénztár közötti szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, melyben a Pénztártag az egyik szerződő fél és az adatkezelés feltétlenül szükséges ezen szerződés teljesítéséhez.

A Pénztártag a belépési nyilatkozat megfelelő rovatának kitöltésével jelzi, hogy a munkáltatója a tagdíj egy részét vagy egészét átvállalja. Ennek teljesítéséhez szükséges a befizetések beazonosításához szükséges adatok továbbítása a Munkáltató részéről a Pénztár felé. Fentiek alapján mind a Pénztár, mind a Munkáltató a GDPR 24. cikke szerinti adatkezelőnek minősül a munkavállaló Pénztártagról nála rendelkezésre álló személyes adatok vonatkozásában. A tagsági és munkáltatói szerződés teljesítése érdekében, a tag személyes adatainak egymás között történő átadására, mindkét fél a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben jogosult.

A Pénztár és a Munkáltató közötti adattovábbítással kapcsolatban rögzíteni kell, hogy egyrészt az nem minősül a GDPR 26. cikke szerinti közös adatkezelésnek[1], másrészt a Pénztár nem tekinthető a 28. cikk szerinti adatfeldolgozónak.

A Pénztár a munkáltatóval kötött szerződésben feltüntetett kapcsolattartók, képviselők személyes adatait is kezeli a szerződés teljesítésével összefüggésben. Az adatátadással kapcsolatban az érintettek megfelelő tájékoztatása szintén a Munkáltató feladata a munkaviszonyhoz fűződő adatkezelési tájékoztatóban[2]

Ezen túl természetesen a Pénztár hangsúlyozza, hogy mindent megtesz GDPR-nak való megfelelés érdekében, a felkészülés során meghozott számos intézkedést az általa kezelt személyes adatok védelme érdekében.

A Pénztár a GDPR 32. cikke által meghatározott - adatkezelés biztonságára vonatkozó - rendelkezéseknek megfelelve, a személyes adatok kezelésének megkezdése előtt végrehajtotta mindazon technikai, szervezési és biztonsági intézkedéseket, amelyek az adatkezelés jellege, hatóköre valamint körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével biztosítják a személyes adatok biztonságát és az adatvédelmi incidensek kockázatának minimálisra csökkentését.

A Pénztár az adatkezelés biztonsága érdekében megfelelő intézkedéseket hajt végre, hogy a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegét, integritását, rendelkezésre állását és sértetlenségét biztosítsa.

A Pénztár a GDPR-nak való megfelelés bizonyítása érdekében nyilvántartást vezet a hatásköre alapján végzett adatkezelési tevékenységekről, a felügyeleti hatósággal együttműködik, a nyilvántartásokat kérésre hozzáférhetővé teszi az érintett adatkezelési műveletek ellenőrzése érdekében.

A Pénztár nyilatkozik továbbá, hogy az adatkezelés kapcsán a GDPR-ban foglalt rendelkezések betartása mellett, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (Öpt.) vonatkozó rendelkezései szerint, azokat betartva jár el.

 

 

Budapest, 2018. május 25.

 

 


[1] A GDPR 26. cikke szerint a közös adatkezelés: Ha az adatkezelés céljait és eszközeit két vagy több adatkezelő közösen határozza meg, azok közös adatkezelőknek minősülnek. Egy munkáltató célja a munkavállaló számára béren kívüli juttatás nyújtása. A Pénztár célja a pénztártagsággal kapcsolatos feladatok teljesítése, így sem a cél, sem az eszköz nem közös, ezért nem minősül a Munkáltató és a Pénztár közös adatkezelőnek. A Pénztár nem minősül továbbá a Munkáltató adatfeldolgozójának sem, mivel az adatkezelést nem a Munkáltató nevében végzi, hanem a Pénztártaggal kötött szerződés alapján önálló adatkezelőként. Ezért nem állhat fent semmilyen utasítási, ellenőrzési jog és lehetőség a munkáltató részéről.

[2] A Munkáltatónak a Pénztár felé történő adatátadását a Munkáltatónak kell rendeznie a munkaviszonyok adatkezelési tájékoztatójában, miszerint a munkavállaló tag felhatalmazása alapján átadja a Pénztár számára az adóazonosító jelét és nevét havi rendszerességgel mindaddig, amíg a munkaviszonya, illetve a Pénztárban való tagsági jogviszonya fennáll.Partnereink:

TEMPO_LABLEC_LOGO Szerezd meg: Google Play


Központi ügyfélszolgálati iroda: 1025 Budapest, Nagybányai út 92. Tel.: 06-1-463-4603
Bankszámlaszám: Budapest Bank 10103379-84456100-01004009 Adószám: 18229343-2-41
TEMPO Egészség- és Önsegélyező Pénztár. Minden jog fenntartva.

Kapcsolat Egyenleg lekérdezés Elfogadóhely-kereső
separatorÚJ BELÉPŐK separator PÉNZTÁRTAGOK separator MUNKÁLTATÓK separator SZOLGÁLTATÓK separator PÉNZTÁRUNKRÓL separator KEDVEZMÉNYEK TAGJAINKNAK separator WEBSHOP separator

TEMPO

Egészségpénztár

Egy kis türelmet kérünk, amíg a kívánt tartalom betöltődik...

TEMPO - Az egészségpénztár